Bárány Imre – Wikipédia

A báránynak van közös problémája

Az ágazat fejlesztési lehetőségei A juhászati ágazat a juhok tenyésztését, tartását, továbbá az egyes fajtákkal végzett termelést foglalja magába. Világviszonylatban a juh négy fő terméke: hús, gyapjú, tej és bőr. A világon is és Magyarországon is a fő termékek közül a hús kiemelt jelentőséggel bír, így döntően a hústermelésre koncentrálva mutatjuk be az ágazat jelentőségét.

A következő fejezetben a juhtenyésztés nemzetközi és hazai helyzetét, ökonómiai sajátosságait, költség és jövedelemviszonyait a báránynak van közös problémája, továbbá bemutatjuk azokat a lehetséges fejlesztési irányokat, amelyek felé el kellene indulnia a hazai juhászati ágazatnak. A juhtenyésztés helyzete, gazdasági jelentősége A világ juhállománya, a termelés és kereskedelem alakulása A világ juhállománya a báránynak van közös problémája as évektől az es évek elejéig folyamatosan növekedett, majd az közötti időszakban mintegy millió egyeddel csökkent, így visszaesett az as szintre.

a báránynak van közös problémája

Az állomány nagysága ben 1, milliárd egyed volt. A világ legjelentősebb juhtartó államait az A világ juhhústermelése nőtt az elmúlt néhány évben, mértéke kb. A növekedéshez döntően az ázsiai országok termelésnövekedése járult hozzá. Európában a termelésben csökkenés ment végbe a termelésben hez képest.

A juhhús export mértéke a FAO adatai alapján ban mintegy 1 tonna volt.

A kutyák zavaró hatása nélkül ez a mozgási jellegzetesség csak a legelôre történô kihajtáskor figyelhetô meg. Behajtás esetén ha sötét van az istállóban, akkor is elmarad a juhok "tolakodó" viselkedése. Mozgás a legelôn mindig lehajtott fejjel, "bóklászva" történik.

A jelentősebb juhhúsexportőr országokat a Míg a nyolcvanas évek végén 3,2 millió tonna volt a világ gyapjútermelése, addig napjainkra visszaesett 2,19 millió tonnára.

A gyapjú világpiaci ára és kereskedelme elsősorban a tengeren túli országok termelésétől és áraitól függ. A tejtermelő országok legfontosabb exportcikke a juhsajt. A világexport ben a A báránynak van közös problémája adatai alapján tonna volt, tehát nagyságrenddel elmaradt a hús vagy a gyapjú forgalmától.

A solidol ízületi kezelésre juhsajt exportőr országok Olaszország, Görögország, Franciaország és Bulgária. Európa juhtenyésztése: Az elmúlt évtizedekben Közép- és Kelet-Európa állománya jelentősen csökkent. Az Európai Unió továbbiakban EU legtöbb tagállamára igaz a csökkenés, amely alól Olaszország minimális növekedés és Románia számít kivételnek csatlakozástól évi egy milliós növekedés.

Az utóbbi esetében alapvetően az adminisztrációs számok pontosítása következett be.

a báránynak van közös problémája

A teljes Unió juhlétszáma azonban a es és es kibővítés ellenére folyamatosan csökken, ami a fő juhtartó tagállamokban zajló tendenciák következménye.

Ha csökkenő sorrendbe állítjuk az egy milliónál nagyobb juhlétszámot tartó tagállamokat, akkor a következő sorrendet kapjuk: EK, Spanyolország, Románia, Görögország, Olaszország, Franciaország, Portugália, Írország, Németország, Bulgária, Hollandia és Magyarország. A juhállomány csökkenésével párhuzamosan csökkent a juhhústermelés mértéke is Az EU-ban felhasznált juh és kecskehús mennyisége már ben 1,2 millió tonnára apadt, és a csökkenés idén is folytatódik.

Magyar Tudomány • 09 • Bárány Imre

Az idei várható fogyasztáson belül a belső juhhús termelés ezer tonnát, a belső kecskehús termelés 75 ezer tonnát, az import juh és kecskehús pedig ezer tonnát tesz ki. Mindez azt jelenti, hogy az Eu nettó importőr juhhús tekintetében. Magyarország, Írország és Lengyelország termelése viszont messze meghaladja az országban elfogyasztott mennyiséget. Ezek az országok elsősorban kis súlyú, úgynevezett könnyűbárányként 13 kg nyakalt törzs súly alatt exportálják terméküket.

Európa gyapjú termelése mintegy ezer tonna. A legjelentősebb gyapjú előállító országok - Egyesült Királyság, Spanyolország, Oroszország, Franciaország — termelése is nagyságrenddel elmarad Ausztrália termelésétől.

Tartástechnológia

A gyapjú világkereskedelmében Európa nettó importőr. Az import értéke több mint négyszerese az exportált gyapjú értékének. A világexport közel fele kontinensünkre irányul. A juhtejtermelés jelentősége a mediterrán országokban, az ottani hús- és tejtermék fogyasztási szokások miatt lényegesen nagyobb, mint az északi államokban.

Franciaországban és időnként Görögországban a tejtermelés meghaladja a belső fogyasztás szükségleteit Agreste, és jelentős az EU-n belüli- valamint a báránynak van közös problémája kifele irányuló export, mégis a teljes EU a nem tagországok jelentős juhtejtermék felvevő piaca lehet KUKOVICS et al. Az elmúlt másfél évtizedben Kelet- és Közép-Európában nagymértékben csökkent a tejtermelés.

A juhhús külkereskedelmi egyenlegével szemben a juhtejtermékek közül a juhsajt külkereskedelmi egyenlege pozitív volt ban Magyarország helyzete: Míg a as években döntően a gyapjú járult hozzá az ágazat termelési értékéhez és a hús csak másodlagos szereplő volt, addig ez a helyzet napjainkra már az től számítható tendencia váltás eredményeként teljesen megváltozott. A gyapjú gyakorlatilag az ágazat melléktermékévé vált.

Hazánk Európai Uniós csatlakozásának évében jelentősen nőtt a gyapjútermelés a létszám növekedéssel párhuzamosan tonnáról tonnára, majd tonnára.

A Rényi Matematikai Kutatóintézet kutatója. A londoni University College részállású professzora. A matematikai tudomány doktora Ez a szakasz egyelőre erősen hiányos.

Napjainkban tonna körül alakul hazánk gyapjútermelése. Az elmúlt évek adatait értékelve elmondható, hogy a gyapjútermelés értéke gyakorlatilag az ország juhállományával együtt változott.

A FAO forrásai szerint hazánk juhtejtermelése ban ,3 ezer liter volt, amely az előző évi ,2 ezer literhez képest jelentős visszaesésnek tekinthető.

Magyarország juhtej termékekből nettó importőr, behozatalunk ben tonna, exportunk mintegy tonna volt. Az és közötti időszakban juhtejtermelésünk kevesebb, mint felére csökkent, ben magas volt, majd ismét csökkenő tendenciát mutatott LAPIS, A Magyarországon előállított bárányokat döntően élőállatként, nem pedig feldolgozott termékként értékesítjük.

A vágóbárányok értékesítési átlagsúlya 21 kg körül alakult.

a báránynak van közös problémája

Ez az értékesítési átlagsúly a már több éve hazánk meghatározó vágóbárány piacának az igényei alapján alakult ki. Ennek hátterében az áll, hogy az ágazatot az olasz piacra irányuló exportorientáció jellemzi, ami szinte teljes egészében élő bárányként kerül értékesítésre.

A közös ős: Rudi, Gabi meg a többiek

A fejlett országokban egyenletes a csökkenés, a fejlődő országokban, pedig nő. Általánosságban elmondható, hogy a legjelentősebb juhhúsfogyasztók a közel-keleti és dél- európai államok, illetve néhány ázsiai ország. Az EU DG AGRI előrejelzésében azt közli, hogy a belső fogyasztás enyhe fokozatos csökkenésére lehet számítani, ami az egy főre jutó mennyiségben 2,5 kg-való visszaesést feltételez. A magyarországi juhhúsfogyasztás mértékére vonatkozóan az egyes statisztikai adatok eltérő értékeket közölnek.

A különbség abból adódhat, hogy a KSH adatai csak a hivatalosan közölt adatokat tartalmazzák, míg az említett szerzők által közölt adatok már a statisztika látókörén kívül eső fogyasztás mértékét is tartalmazzák.

A minimális hazai kereslet kapcsolatba hozható azzal, hogy a belföldi piacokon megjelenő juhhús döntő hányadát a selejt anyajuhok húsa képezi.

Bárány Imre

A juhállomány alakulása Magyarországon Az állattenyésztési ágazatok a rendszerváltozás óta jelentős átalakuláson mentek keresztül. Szinte valamennyi ágazatban csaknem felére esett vissza az állományi létszám nagysága, különösen igaz ez a juhászatra.

Míg ben 3,2 millió, ban 2,2 millió volt Magyarország juhlétszáma, addig ez napjainkra épp, hogy meghaladja az egymillió juhot. A báránynak van közös problémája figyelembe vesszük az ágazat jövedelmi és piaci viszonyait, akkor elmondható, hogy ez az anyajuhlétszám tovább fog csökkeni.

a báránynak van közös problémája

Míg napjainkban vélhetően ugyancsak re tehető a bárány export mértéke. A juhágazat üzemgazdasági előnyei és hátrányai, az ágazat problémái A juhtenyésztés üzemgazdasági előnyei a következő pontokban foglalhatók össze: -A takarmányozás alapozható feltétlen takarmánytermő területekre, vagyis más mezőgazdasági tevékenységre alkalmatlan, gyenge termőképességű takarmánytermő területekre.

Mindezek gazdaságon belül költségmegtakarítást eredményeznek. Az előnyökkel szemben igen sok vállalatgazdasági hátránya van a juhtenyésztésnek: -Befektetett eszközigénye intenzitástól függő, lassú megtérülés, alacsony eszközhatékonyság.

Az ágazat presztízse értékét veszti, gyökértelen termelők. Napjainkban a juhtenyésztést számos probléma jellemzi. Egyik legfontosabb kérdés a tőkehiány, melynek következményeként kialakult egy alacsony színvonalú eszközállomány, elöregedett a termelő anyajuhállomány, kedvezőtlenné vált a fajtaösszetétel és még sorolhatnánk a következményeket.

A kereskedők egy része kihasználja a helyzetet, ami rontja a termelők jövedelemtermelő képességét. Kiszámíthatatlan vágóbárány iránti piaci igények, amelyeket részben a Romániai báránykínálat befolyásol.

Problémát okozhat többek között, hogy olyan ősök rejtőznek a tiszteletre méltó ágak közt, akikre a legkevésbé sem voltunk felkészülve. A worchesteri püspöki lakba is beütött a ménkű az as években, és a püspöki feleség az anekdota szerint így fordult urához: "A majmoktól származni! Reménykedjünk, hogy ez nem igaz, vagy ha mégis, akkor imádkozzunk, hogy csak minél szűkebb körben váljék ismertté. Akkoriban az állatfajokat magától értetődő módon állandóknak és változatlanoknak tekintették, így értelemszerűen adódott az ember elhatárolása az állatvilágtól.

Főprofil a vágóbárány előállítás, a tej szerepe nem számottevő, a gyapjú melléktermékévé vált az ágazatnak. Alacsony és romló minőségi paraméterek, ami részben a korszerűtlen fajtahasználatnak köszönhető. A vágóhidak, feldolgozók hiányának eredményeképpen nem keletkezik hozzáadott érték az ágazatban, továbbá alacsony lett a hazai fogyasztás, ami a feldolgozók hiányának és a hiányos marketingnek köszönhető.

A kialakult támogatási rendszer a növénytermesztésnek és a földtulajdonosoknak kedvez, nem ösztönzi a juhászokat a fejlesztésekre.

a báránynak van közös problémája

Mindezt tetézi, hogy a politika sem nyitott a problémák megoldására.